OFICJALNA STRONA ZESPOŁU
//REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

Dżem - członkowie zespołu "Dżem" reprezentowani przez "DŻEM" S.C. L. MARTINEK i WSPÓLNICY, ul. Sienkiewicza 45/6, 40-039 Katowice, występującą w roli sprzedającego.

Klient - osoba fizyczna lub firma zarejestrowana i aktywowana w Sklepie.

Koszty - koszty ponoszone przez Nabywcę za realizację złożonego Zamówienia

Koszyk - wirtualny obiekt programowy, w którym przechowywane są informacje o zamawianym Towarze.

Nabywca - każdy Klient uczestniczący w transakcji kupna-sprzedaży towaru.

Potwierdzenie - działanie mające na celu potwierdzenie prawdziwości złożonego zamówienia przez Nabywcę.

Rachunek - dokument księgowy (paragon lub faktura VAT) wystawiany na życzenie Nabywcy.

Regulamin - niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu.

Rejestracja - założenie konta w Sklepie, polegające na zapisaniu podanych przez Klienta danych podczas składania pierwszego Zamówienia..

Sklep - każda strona internetowa oraz bazy danych funkcjonujące w ramach domeny głównej (*.dzem.com.pl) oraz wszystkich innych kierujących bezpośrednio do domeny głównej.

Sprzedawca - Dżem

Towar - każdy artykuł będący w ofercie Sklepu.

Weryfikacja - proces mający na celu potwierdzenie danych osobowych Klienta.

Zamówienie - przesłane drogą elektroniczną informacje o stanie koszyka wraz z danymi osobowo-adresowymi Nabywcy.

PayPro SA - partner Dżemu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, realizujący transakcje płatności elektronicznych, w tym kartami płatnicznym, w Sklepie.

Przelewy24.pl - serwis internetowy PayPro SA, służący realizacji płatności elektronicznych, w tym kartami płatniczymi za Zamówienie w Sklepie

§ 2

Akceptacja i zakres Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki poruszania się oraz zakupu towarów w Sklepie
 2. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z automatyczną akceptacją Regulaminu.

II REJESTRACJA I KORZYSTANIE ZE SKLEPU

§ 1

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu rejestracji w Sklepie oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Podane dane osobowe i adresowe podlegają procesowi Weryfikacji i muszą zostać potwierdzone przez Klienta.
 3. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu nie są objęte żadnymi opłatami niewynikającymi ze złożonych zamówień.
 4. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu są równoznaczne z akceptacją COOKIES, z których korzysta Sklep.

§ 2

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Dane wymienione w § 1 pkt.2 są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sklepu i ewidencji sprzedaży oraz są chronione przed wglądem i udostępnianiem ich osobom trzecim i nieuprawnionym.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883) każdy Klient dysponuje prawem wglądu w swoje dane, poprawiania i żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

III ZAMÓWIENIA

§ 1

 1. Każde złożone zamówienie zostaje automatycznie oflagowane statusem informującym o stanie jego realizacji.
 2. Klient ma możliwość wglądu w złożone przez siebie zamówienia.
 3. Dżem ma prawo do egzekwowania konieczności Potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednią.

§ 2

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Sklep nie przyjmuje i nie realizuje Zamówień z podanym adresem dostawy poza granicami kraju.
 2. Przesyłki realizowane są wyłącznie za pośrednictwem usługi POCZTEX maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia lub zaksięgowania na koncie należnej kwoty.
 3. Opóźnienia w dostawie niewynikające z przyczyn leżących po stronie Dżemu nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń stawianych przez Nabywcę.
 4. W przypadku problemów wynikających z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (wyczerpania zapasów, awarii systemu informatycznego) Nabywca będzie o tym niezwłocznie poinformowany wybraną przez Dżem drogą kontaktu oraz zostanie wyznaczony nowy termin realizacji zamówienia.

§ 3

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez osobę niepełnoletnią odpowiedzialność spada na prawnych opiekunów Klienta.
 2. Rachunek za nabyte Towary jest wystawiany do każdego zamówienia - faktury Vat wyłącznie na życzenie Nabywcy w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeśli do zamówienia wystawiony został paragon detaliczny, wystawienie faktury Vat jest możliwe tylko w przypadku, gdy na paragonie zapisany został numer NIP nabywcy.
 3. Odbiorcą Rachunku w postaci faktury VAT może być wyłącznie firma/osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku VAT.

IV CENY, FORMY PŁATNOŚCI I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Podane w Sklepie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich (PLN).
 2. Akceptowalnymi formami płatności są: pobranie pocztowe, przelew elektroniczny, karta płatnicza oraz wpłata na konto.
 3. Płatności elektroniczne realizowane są przy pomocy serwisu Przelewy24.pl partnera PayPro SA.
 4. Operatorem płatności kartami płatniczymi jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, za pośrednictwem operatora Polcard.
 5. Za datę sprzedaży uważa się datę wysłania towaru do Nabywcy lub uznania kwoty na rachunku bankowym Sklepu / PayPro SA.
 6. Koszty są automatycznie obliczane i dodawane do wartości zamówienia.
 7. Wyliczone Koszty nie mają bezpośredniego związku z opłatą pobieraną przez Pocztex a są jedynie odzwierciedleniem faktycznych Kosztów.

V GWARANCJA I ZWROTY

 1. Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty otrzymania.
 2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 3. Przed wysłaniem każdy produkt jest sprawdzany w celu wykrycia ewentualnych wad.
 4. W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca zobowiązany jest zgłosić fakt w ciągu 14 dni od daty nabycia towaru.
 5. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności:
  • za wady, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiące w wadzie użytego materiału
  • wynikającej z niezadowolenia otrzymanym produktem
  • przed roszczeniami z tytułu parametrów wyrobu
 6. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń powstałych w trakcie transportu przesyłki
  • uszkodzeń przez przedmioty obce, które dostały się do środka
  • uszkodzeń termicznych i chemicznych powstałych w czasie czyszczenia, prasowania lub prania, a wynikających z niedostosowania się do oznaczeń na produktach
  • uszkodzeń powstałych na skutek przechowywania, konserwacji i eksploatacji w warunkach, które są niezgodne z warunkami określonymi wymaganiami odpowiednich norm.
 7. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia zwracanego lub reklamowanego towaru do Sprzedawcy we własnym zakresie i na własny koszt.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi pełnej oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny i wynikającej ewentualnie rekompensaty lub odszkodowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.